Orimattilan Asuntojen asukastyytyväisyyskysely järjestettiin muutaman vuoden tauon jälkeen, ja tällä kertaa täysin sähköisesti. Kyselyyn vastaajia oli 140 henkilöä, joka tekee vastausprosentiksi 28 %. Vastauksista 52 % syntyi sähköpostiin kohdennetun kyselyn kautta, loput vastasivat avoimeen kyselylinkkiin.

Vastausprosentti oli suurempi kuin ennalta osattiin odottaa. Kysely toteutettiin ensimmäistä kertaa vain verkossa, jonka osaltaan uskotaan vaikuttaneen esimerkiksi ikääntyneiden vastausasteeseen. Jatkossa tullaan miettimään myös paperivastaamisen mahdollisuutta, jotta kaikkien ääni saadaan kuuluviin.

ASUINYMPÄRISTÖ MIELLYTTÄÄ

Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa asukkaiden näkemyksiä asumiseen liittyvistä teemoista:

  • Tyytyväisyys yleisesti ja yksityiskohdittain
  • Onnistumiset ja kehitettävät asiat asumisessa
  • Asumisviihtyvyyteen vaikuttavat tekijät
  • Todennäköisyys suositella vuokrataloyhtiötä
  • Näkemykset asumisen kohtuuhintaisuudesta, omasta taloudellisesta tilanteesta sekä asumiseen liittyvistä valintamahdollisuuksista

Keskeisimmät onnistumiset koettiin tyytyväisyydessä asuinympäristöön, huoltoyhtiöön, vuokrasuhteeseen ja asiakaspalveluun sekä asuintilojen pohjaratkaisuun ja riittävyyteen.

Kehittämisen varaa löytyi sen sijaan mm. huoneiston kuntoon ja ympäristökuormituksen vähentämistä tukeviin ratkaisuihin liittyen. Asuntojen kuntotasoon on reagoitu jo ennen kyselyn tuloksia, ja säännöllistä uudistamista tehdään jatkuvasti sekä isommassa että pienemmässäkin mittakaavassa. Myös asukas- ja kerhotilat sekä asukastoiminta saivat kritiikkiä. Poikkeusvuosi ja kokoontumisrajoitukset ovat vaikuttaneet merkittävästi siihen, ettei toimintaa ole juuri ollut.

SUOSITTELUINDEKSI

Orimattilan Asuntojen NPS-suositteluindeksi oli 34. Kysymykseen Orimattilan Asuntojen suosittelusta vastanneet jaotellaan kolmeen: välille 0–6 vastanneet ovat arvostelijoita, 7–8 tyytyväisiä ja 9–10 suosittelijoita. Suositteluindeksi lasketaan vähentämällä arvostelijoiden prosenttiosuus suosittelijoiden prosenttiosuudesta. Tuloksena saadaan luku asteikolla -100–100 (kaikki asiakkaat ovat arvostelijoita – kaikki asiakkaat ovat suosittelijoita).

Suositteluindeksi selvitettiin nyt ensimmäistä kertaa, ja se toimii yhtenä hyvänä mittarina tulevaisuuden kehitystä silmällä pitäen.